Regulamin usług Wsparcia Technicznego

§1 Postanowienia umowy przyjęcia Regulaminu Wsparcia Technicznego

 1. Korzystanie oraz zakup Klucza elektronicznego Wsparcia Technicznego dla programu AgentPro oferowanego przez CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§2 Zakres usługi i procedura realizacji

 1. CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. świadczy na rzecz Użytkownika usługi Wsparcia Technicznego dla programu AgentPro w wersji Komercyjnej wyłącznie po zakupie ważnego Klucza elektronicznego Wsparcia Technicznego.
 2. W trosce o jakość obsługi, w uzasadnionych przypadkach, czas sesji wsparcia zdalnego może być ograniczony do 30 minut.
 3. Zakup Klucza elektronicznego Wsparcia Technicznego umożliwia Klientom Sklep internetowy agentsystem.pl, którego właścicielem jest CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o.
 4. Usługa obejmuje pomoc informatyczną w zakresie użytkowania programu AgentPro w wersji Komercyjnej. Usługa polega na zebraniu informacji opisujących zgłaszany problem, postawieniu diagnozy i zdefiniowaniu przyczyny oraz wybraniu najkorzystniejszego rozwiązania i jego przeprowadzeniu w sposób zdalny lub na drodze kontaktu e-mailowego.
 5. Usługa obejmuje jednorazową pomoc w zakresie parametryzacji i przygotowania programu do działania.
 6. W ramach świadczonej usługi CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do udzielania informacji z zakresu doradztwa ubezpieczeniowego lub konsultacji związanych z decyzjami biznesowymi
 7. W przypadku, kiedy zgłoszony problem nie będzie mógł być rozwiązany zdalnie dalsze etapy naprawy ustalane są indywidualnie.
 8. CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. dostarcza użytkownikowi informacje związane ze świadczonymi usługami drogą mailową na wskazane przez użytkownika adresy e-mail. Użytkownik jest zobowiązany do podania adresów e-mail do kontaktu oraz do dokonywania aktualizacji tych adresów w trakcie trwania usługi. CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. nie odpowiada za niedostarczenie informacji do Użytkownika na skutek podania przez Użytkownika nieprawidłowych adresów e-mail do kontaktu lub innych problemów technicznych.

§3 Warunki korzystania z Wsparcia Technicznego

 1. Warunkiem korzystania z Wsparcia Technicznego jest posiadanie ważnego klucza elektronicznego Wsparcia Technicznego na dzień zgłoszenia chęci otrzymania Wsparcia.
 2. Klucz elektroniczny musi być wprowadzony do programu AgentPro w ustawieniach Wsparcia Zdalnego. W przeciwnym razie wsparcie zdalne nie może być przeprowadzone.
 3. Konsultant, realizujący usługę wsparcia zdalnego, nie podejmuje działań innych, niż związane bezpośrednio z udzieleniem Wsparcia Zdalnego.
 4. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania komputerem, który udostępnia konsultantowi, udzielającemu Wsparcia Zdalnego.
 5. Użytkownik oświadcza, że posiada zabezpieczenia, umożliwiające w razie konieczności, odtworzenie stanu sprzed dokonywanych zmian (backup).
 6. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie obecny przy komputerze, podczas trwania całej sesji – od jej uruchomienia, do jej zamknięcia, będzie obserwował działania konsultanta i współpracował z nim w czasie sesji.
 7. CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas wykonywania usługi Wsparcia Zdalnego, przez swojego konsultanta oraz do zachowania poufności w przypadku udostępniania przez użytkownika informacji o charakterze poufnym.
 8. Odpowiedzialność CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. z tytułu realizowania działań w zakresie udzielenia Wsparcia Zdalnego ograniczona jest wyłącznie do wysokości ustalonego wcześniej wynagrodzenia za usługę i nie obejmuje innych szkód majątkowych jakie mogą wystąpić po stronie użytkownika.
 9. Usługa Wsparcia Zdalnego wykonywana jest po wcześniejszym ustaleniu daty sesji wsparcia zdalnego przez Użytkownika z konsultantem CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o.. W celu zgłoszenia chęci otrzymania wsparcia, konieczne jest wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie agentsystem.pl lub za pomocą formularza w programie AgentPro) lub kontakt telefoniczny.
 10. CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje związane z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.
 11. Warunkiem technicznym koniecznym dla realizacji usługi jest dostęp do Internetu. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na dokonanie prac serwisowych przy pomocy pulpitu zdalnego. CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. nie odpowiada za zbyt wolne działanie Internetu po stronie Użytkownika.
 12. W celach weryfikacyjnych, Użytkownik może zostać poproszony przez konsultanta o podanie danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację Użytkownika Wsparcia Technicznego oraz potwierdzenia zakupu programu AgentPro w wersji Komercyjnej.
 13. Zakup klucza elektronicznego Wsparcia Technicznego nie upoważnia do użytkowania programu AgentPro w wersji Komercyjnej.

§4 Płatności

 1. Warunkiem świadczenia wsparcia zdalnego jest zakup oraz posiadanie klucza elektronicznego Wsparcia Technicznego, którego termin ważności nie został przekroczony.
 2. Użytkownicy nie posiadający ważnego klucza elektronicznego Wsparcia Technicznego nie będą mogli korzystać ze wsparcia zdalnego i e-mail.
 3. Płatności obsługuje System PayU.
 4. Usługa Wsparcia Technicznego obowiązuje od momentu poprawnie zrealizowanej transakcji przez System i otrzymaniu Klucza. Okres ważności Klucza określony jest na stronie zakupu.
 5. Płatności, zwroty i reklamacje regulują paragrafy 4 i 5 Regulaminu sklepu internetowego agentsystem.pl (dostępny pod adresem: https://agentsystem.pl/regulamin/).
 6. Klucze elektroniczne, sprzedawane przez CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. na stronie agentsystem.pl nie podlegają zwrotowi, gdyż po rejestracji są przypisane wskazanemu w Zamówieniu Użytkownikowi.
 7. CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cennika Wsparcia Technicznego. Informacje o zmianach będą udostępnianie na stronie agentsystem.pl.

§5 Odpowiedzialność

 1. CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jej wpływem, a także w okolicznościach prowadzonych przez nią prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego.
 2. CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań Klienta sprzecznych ze wskazówkami uzyskanymi w drodze konsultacji.
 3. CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. nie odpowiada za utratę danych, programów lub ustawień programów spowodowanych pracami serwisowymi. Jednocześnie informujemy, że Klient zawsze zostaje poinformowany o konieczności wykonania kopii zapasowej ważnych dla niego danych.
 4. Sesje wsparcia zdalnego oraz dane niezbędne do wykonania czynności serwisowych nie są przez CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. rejestrowane ani zapisywane bez wiedzy oraz zgody klienta.
 5. Informacje na temat oprogramowania klienta potrzebne do zrealizowania usługi poza nią nie są przez CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. w żaden sposób wykorzystywane oraz przechowywane.
 6. Dostęp do komputera klienta przez konsultanta możliwy jest tylko po wprowadzeniu Klucza elektronicznego Wsparcia Technicznego do programu AgentPro oraz uruchomieniu wbudowanej w program AgentPro aplikacji wsparcia zdalnego. Po wyłączeniu programu konsultant nie ma możliwości ponownego połączenia się z komputerem Użytkownika. W szczególnym przypadku gdy program AgentPro nie będzie mógł być uruchomiony z przyczyn technicznych, Użytkownik uzyska od konsultanta odrębną aplikację wsparcia zdalnego wyłącznie na czas, w którym program AgentPro nie będzie mógł być uruchomiony z przyczyn technicznych.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów, strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu Strony ustalają właściwość Sądu właściwego dla siedziby CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o.
 2. CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. zachowuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie ewentualne zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej: agentsystem.pl.
 3. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ogłoszenia na stronie internetowej agentsystem.pl .
 4. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkowników na zasadach niniejszego regulaminu do czasu jego zmiany.
 5. CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego powszechnie prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z poz. zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z poz. zm.).