Regulamin sklepu internetowego agentsystem.pl

§1 Warunki ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem lub Sklepem internetowym), który działa pod adresem https://agentsystem.pl jest firma CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalenie i przechowywanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

§2 Przedmiot działalności sklepu

 1. Sklep oferuje możliwość zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży, których przedmiotem jest sprzedaż Kluczy elektronicznych (tzw. Kluczy licencyjnych) aktywujących programy komputerowe, których producentem jest CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. oraz Kluczy elektronicznych aktywujących funkcje specjalne programów tj. pomocy zdalnej.
 2. Po złożeniu oraz opłaceniu zamówienia przez Klienta i zawarciu umowy sprzedaży wybranego programu komputerowego lub dostępu do funkcji pomocy zdalnej, otrzymuje on potwierdzenie, na podstawie którego producent oprogramowania udziela Klientowi prawa do jego użytkowania (tzw. Klucz licencyjny) lub umożliwia wykorzystanie funkcji specjalnej programu tj. pomocy zdalnej do programu, jeżeli zakupiono stosowny klucz.
 3. Klucz licencyjny do  programu obejmuje w szczególności prawo do eksploatacji tego oprogramowania w czasie nie przekraczającym okresu ważności licencji, poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych, wykorzystanie go na oznaczonej liczbie stanowisk bez możliwości rozpowszechniania programu.
 4. Klucz elektroniczny aktywujący funkcje specjalne programu tj. pomoc zdalna do programu obejmuje prawo do wykorzystania funkcji zdalnej pomocy w programie w czasie nie przekraczającym okresu ważności Klucza elektronicznego, poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych, wykorzystanie go na oznaczonej liczbie stanowisk.
 5. Okres ważności Klucza licencyjnego (elektronicznego) jest podany w zamówieniu.
 6. Początek okresu ważności Klucza licencyjnego (elektronicznego) rozpoczyna się w momencie dokonania płatności przez Klienta.
 7. W przypadku przekroczenia terminu ważności Klucza licencyjnego ( lub elektronicznego), należy zakupić Odnowienie lub Przedłużenie Klucza aby móc dalej korzystać z oprogramowania i wsparcia.
 8. Zawarcie umowy sprzedaży nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie oprogramowania komputerowego, a jedynie zakupionego przez niego Klucza licencyjnego (elektronicznego).
 9. CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania/użytkowania oprogramowania, do którego został zakupiony w sklepie internetowym agentsystem.pl Klucz licencyjny.
 10. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 11. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT.
 12. Program może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę wskazaną w zamówieniu jako Licencjobiorca (Klient końcowy) programu komputerowego.

§3 Składanie zamówień i zawieranie umów

 1. Warunkiem do wykonania zamówienia jest posiadanie konta w witrynie agentsystem.pl.
 2. Klient składa zamówienie w ten sposób, że umieszcza wybrane Produkty w elektronicznym koszyku.
 3. Po zakończeniu zakupów Klient wypełnia formularz zamówienia.
 4. W formularzu zamówienia Klient podaje dane niezbędne do świadczenia usług.
 5. Aby otrzymać fakturę VAT należy w formularzu Zamówienia zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 6. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. CI-COMPUTER INSTAL S.A, nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza.
 7. Aby złożyć zamówienie należy zatwierdzić je poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” w formularzu Zamówienia.
 8. Złożenie zamówienia nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie Klucza licencyjnego.
 9. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania w każdej chwili określonych programów komputerowych z oferty CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny przedmiotu Zamówienia Klienta.

§4 Dokonywanie płatności i realizacja zamówienia

 1. Płatności za Towary obsługuje firma PayU Sp. z o.o. przy pomocy portalu internetowego. Sposób płatności określa regulamin Systemu PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line.
 2. Płatności za pośrednictwem Systemu Payu.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 3. Serwis agentsystem.pl udostępnia Klientom odpowiedni formularz Zamówienia. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Payu.pl za pośrednictwem Systemu Payu.pl po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” na formularzu Zamówienia.
 4. Klient, po zatwierdzeniu formularza Zamówienia, akceptacji Regulaminów i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Payu.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: a) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Payu.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym; b) w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Payu.pl będącego bankiem; c) w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Payu.pl.
 5. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Payu.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera.
 6. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System Payu.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
 7. Realizacja płatności zostaje uwzględniona w naszym systemie zazwyczaj nie później niż 20 minut po dokonaniu płatności. W szczególnych przypadach czas ten może wydłużyć się.
 8. Datą zawarcia umowy sprzedaży jest dzień poprawnie zarejestrowanej i zrealizowanej transakcji w Systemie PayU.
 9. Po zrealizowaniu Zamówienia, w osobnym liście elektronicznym Klient otrzymuje potwierdzenie zrealizowania zamówienia zawierające przedmiotowe Klucze licencyjne (elektroniczne).
 10. W przypadku, gdy w formularzu Zamówienia Klient zadeklarował chęć otrzymania faktury VAT, w przeciągu 3 dni roboczych od zrealizowania płatności, faktura VAT zostanie wysłana w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.

§5 Reklamacje i zwroty

 1. Klucze licencyjne, sprzedawane przez Sklep internetowy nie podlegają zwrotowi, gdyż po rejestracji są przypisane wskazanemu w Zamówieniu Klientowi (tzw. Klientowi końcowemu), przy czym uregulowanie to dotyczy Klientów nie będących Konsumentami.
 2. W przypadku Klientów będących Konsumentami, do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późn. zm.), w zakresie wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3, pkt. 4 i 5 w/w Ustawy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdyż oprogramowanie zarejestrowane na dane Klienta końcowego jest z nim powiązane i ze względu na charakter Towaru nie podlega zwrotowi.
 4. CI-COMPUTER INSTAL niezwłocznie rozpatruje Reklamacje, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji.
 5. Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@agentsystem.pl

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o. w celach świadczenia usług, archiwizacji, usług wsparcia, dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie.
 3. W celu realizowania płatności dane będą udostępniane PayU SA, która jest również Administratorem Danych Osobowych.
 4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w zamówieniu i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany bądź wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania w zakresie otrzymywania informacji handlowych.

§7 Prawa autorskie

 1. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich – w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.) – do oprogramowania komputerowego do którego uzyskał Klucz licencyjny.
 2. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nabywa wyłącznie Klucz licencyjny (elektroniczny) na podstawie którego może użytkować dane oprogramowanie komputerowe na warunkach określonych przez producenta, bez prawa do udzielania sublicencji lub korzystać ze specjalnych funkcji programu tj. pomoc zdalna do programu.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze warunki oraz podane na stronie sklepu internetowego oraz cennik obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: https://agentsystem.pl i mogą być zmieniane lub uchylane w całości, a także w części.
 2. Umowy zawarte na warunkach obowiązujących przed zmianą lub uchyleniem warunków są realizowane według zasad obowiązujących w czasie zawierania tych umów.
 3. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznawane są również uzgodnienia przekazywane w drodze indywidualnych wiadomości e-mail lub faksem.
 4. W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów, strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu Strony ustalają właściwość Sądu właściwego dla siedziby CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu informacji do Klienta spowodowanymi zdarzeniami niezależnymi od Sprzedawcy, a uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie CI-COMPUTER INSTAL Sp. z o.o., mającymi charakter siły wyższej, w szczególności w wyniku: braku transmisji, nieprawidłowej transmisji, opóźnienia lub przerwy w świadczeniu usług, wybuchu wojny, huraganu, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, strajku, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej oraz innych zdarzeń