Osoby fizyczne i firmy będące właścicielami samochodów muszą liczyć się z koniecznością wykupienia OC, czyli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Uwagę potencjalnych klientów koniecznie należy zwrócić na wyłączenia – sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Aktualna oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest bardzo szeroka. Obok obowiązkowych ubezpieczeń OC, zainteresowani mogą wybierać również spośród polis AC. By jednak odchodzący od biurka agenta ubezpieczeniowego klient był zadowolony i miał pewność, że ubezpieczyciel nie odmówi mu wypłaty odszkodowania, niezbędne jest dopasowanie polisy OC do jego potrzeb i poinformowanie go o wyłączeniach przewidzianych przez ubezpieczyciela.

OC – o czym poinformować klienta?

Klient poszukujący ubezpieczenia OC najczęściej kieruje się jego ceną. Szeroka oferta towarzystw ubezpieczeniowych wcale nie pomaga w wyborze najlepszej polisy. Właśnie z tego względu osobom działającym na rynku ubezpieczeniowym – agentom, brokerom czy samym ubezpieczycielom – powinno zależeć na tym, by poinformować klienta, czego może oczekiwać, uiszczając składki.

Sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty ubezpieczenia lub po wypłacie zwróci się do klienta o jego zwrot, są szczególnie niepożądane z punktu widzenia klientów korporacyjnych. Pojazdy firmowe są użytkowane intensywniej niż prywatne. W efekcie te samochody są bardziej narażone np. na stłuczki. Polisa OC nabyta przez firmę powinna zatem przewidywać jak najmniejszą ilość wyłączeń.

O tych wyłączeniach trzeba poinformować klienta

Skoro klienci zainteresowani nabyciem ubezpieczenia OC zwracają uwagę przede wszystkim na cenę, to agent czy broker ubezpieczeniowy powinien pamiętać o wyczuleniu swoich rozmówców na kwestię wyłączeń. Część z nich można znaleźć w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. Zgodnie z art. 38.1 tej ustawy, zakład ubezpieczeniowy nie odpowiada za szkody:

  • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona;
  • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
  • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
  • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Wystarczy wskazać choćby na ostatni punkt, by uczulić potencjalnego klienta, że gdy z jego winy dojdzie do wypadku, w którego efekcie zostanie stwierdzone skażenie środowiska naturalnego, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia zanieczyszczenia środowiska.

Suma gwarancyjna również ma znaczenie

Gdy mowa o wyłączeniu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego przy ubezpieczeniach OC, nie można zapomnieć o sumie gwarancyjnej. Zgodnie z art. 36.1 wspomnianej już ustawy, suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Suma ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Powyższe kwoty mogą wydawać się duże, ale każdy kierowca przekraczający polską granicę powinien zdawać sobie sprawę, że szkody spowodowane wypadkiem na terytorium innego państwa mogą nie zostać pokryte z sumy gwarancyjnej OC. O czym zatem musi pamiętać przedstawiciel ubezpieczyciela?

By nie doszło do sytuacji obciążenia właściciela pojazdu dodatkowymi kosztami, agent czy broker ubezpieczeniowy musi poświęcić czas klientowi i przeanalizować jego sytuację. Postępując w ten sposób, będzie mógł zaproponować dodatkowe ubezpieczenia, które zapewnią kompleksową ochronę w każdej sytuacji. Przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego będzie miał świadomość, że zrobił wszystko, co mógł, by uświadomić klienta o ewentualnym niebezpieczeństwie, nawet jeżeli ten nie skorzysta z zaoferowanych mu rozwiązań.

Więcej ciekawych materiałów na blogu dla agenta ubezpieczeniowego oraz na Facebooku.